תקנון האתר

כללי:

ברוכים הבאים לאתרנו www.tal-bagels.co.il (להלן: "האתר").

טרם גלישתך באתר והשימוש בו, אנא ראה להקפיד לקרוא את תנאי השימוש כמפורט בתקנון (להלן: "תנאי השימוש"), הואיל והשימוש ו/או הפעילות באתר, לרבות (ולא רק) ביצוע הזמנות דרכו מהווים את הסכמת המשתמש לכל תנאי השימוש בו ו/או כל דין ללא תנאי ו/או הסתייגות ו/או הגבלה.

למען הסר ספק, תנאי השימוש כמפורט בתקנון בה נועדו להסדיר את היחסים בין חברת טל בייגלס בע"מ (להלן: "החברה") ובין כל גולש ו/או משתמש בדרך כלשהי באתר ו/או בתוכנו ו/או במידע הקיים בו ללא כל תנאי ו/או הסתייגות לאחר כניסה לאתר (להלן: "המשתמש").

ככל ותנאי השימוש במלואם אינם מוסכמים על המשתמש, יש להפסיק לאלתר את הגלישה באתר והחברה מסירה כל אחריות מצדה ואף שומרת על זכויותיה לפי כל דין.

לצורך הנוחות בלבד, תנאי השימוש, מנוסחים בלשון זכר, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.

החברה רשאית, בכל זמן, ללא כל התראה מראש ועל דעת עצמה, לשנות ו/או גרוע ו/או להוסיף מתנאי השימוש באמצעות תקנון זה, וכי כל שינוי כאמור יחייב את המשתמש לכל דבר ועניין. 

תכני האתר והגבלת אחריות:

אתר החברה ותוכנו, לרבות (ולא רק) המידע הכלול והמופיע בו וכן התוכנה התומכת באתר, מוצגים כמות שהם ("as is"), כל אלו נעשו תוך מאמץ סביר כי החומר הכלול באתר יהיה מדויק ועדכני, אולם יתכן ובמידע כאמור קיימים טעויות טכניות ו/או פערי זמן לעדכון ו/או שינויים אשר הוכנסו על ידי גורמים זרים ו/או תקלות מחשב וטעויות אנוש ולכן אין החברה אחראית לאי הדיוקים ו/או לטעויות שנמצאו במידע המצוי באתר וכל שימוש באתר נעשה על אחריותו של המשתמש.

החברה רשאית בכל זמן שתחפוץ וללא כל מתן הודעה מוקדמת, לבצע שינויים באתר בכולו או בחלקו, וכן להפסיק את הפעלת האתר במלואו או חלקו באופן תמידי או זמני.

השימוש באתר באחריותו הבלעדית של המשתמש. החברה מסירה כל אחריות ו/או חבות בגין תקלה, שיבוש, טעות, אי דיוק באתר, והאחריות לכל סיכון אשר עשוי להיגרם  מהשימוש באתר מוטלת על המשתמש בלבד. החברה, נושאי המשרה בה, בעלי מניותיה, עובדיה, או מי מטעמה, לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, אגבי הנובע מכניסה של משתמש לאתר ו/או כל שימוש אחר שנעשה בו. המשתמש מוזהר גם כי עשויים להימצא באתר וירוסי מחשב ועל כן על המשתמש לנקוט באמצעי הגנה מפני חדירת וירוסים למחשב שלו .  

ייתכן וכי באתר יופיעו קישוריות המפנים לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים האחרים"), אשר אינם תחת פיקוחה של החברה ואין לחברה כל שליטה בהם, לרבות (ולא רק) אמינות תוכנם, חוקיותם, אבטחתם וכדו', לפיכך החברה מסירה כל אחריות ו/או חבות מכל מין וסוג שהוא בגין נזק ו/או פגיעה שעלול להיגרם למשתמש כתוצאה מביקור באתרים האחרים וכי אין בקישוריות לאתרים האחרים כדי להעיד על קשר כלשהו עם החברה, לרבות (ולא רק) בכל הקשור לזכויות קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן המפורסם באתרים האחרים. כל שימוש שנעשה על ידי משתמש באתרים האחרים הינו באחריות המשתמש בלבד.

שירותי הזמנה ומשלוח:

 במסגרת האתר, ניתן לבצע הזמנת משלוחים של מוצרים המצויים באתר (להלן: "ההזמנות" או "המוצרים"). ביצוע הזמנות דרך האתר מחייב רישום לאתר, במסגרתו נדרש המשתמש למסור פרטים אישיים, כגון שם, מספר תעודת זהות, מען מגורים כתובת דואר אלקטרוני וכיוצ"ב (להלן: "פרטי המשתמש").

על פרטי המשתמש להיות מדויקים ועדכניים, וכי מתן מסירת פרטי משתמש שגויים אסורה לחלוטין, לרבות מתן זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר, כל אלו מהווים עבירה פלילית, והחברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים החוקיים כנגד משתמש שמסר פרטי רישום שגויים.

פרטי המשתמש יישמרו אצל החברה ו/או מי מטעמה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות 1981 התשמ"א. אולם, ככל והחברה תתבקש לשתף פעולה ולמסור נתונים אישיים בהתאם להוראות צו שיפוטי ו/או רשות אכיפה, אזי רשאית החברה למסור את פרטי המשתמש ללא הסכמת המשתמש. ככל ומשתמש אינו מעוניין למסור את פרטיו אזי לא יוכל לבצע רכישות דרך האתר.

ביצוע ההזמנה נעשית לפי רצון המשתמש ובהסכמתו ומילוי הפרטים האישיים מעיד על הסכמתו של המשתמש למסירתם.

החברה עושה שימוש באמצעי האבטחה המקובלים בכדי להגן על פרטיות הלקוחות וסודיות הנתונים.

ביצוע ההזמנות באמצעות האתר ייעשה רק באזורי החלוקה בהם החברה מבצעת משלוחים כפי שיצוין באתר, אולם החברה רשאית בכל עת לערוך שינויים באזורי החלוקה מעת לעת וללא מתן כל הודעה מראש.

שירות ביצוע ההזמנות ניתן לבצע אך ורק בשעות פעילות המשלוחים בסניפי החברה ו/או כמופיע באתר. החברה שומרת לעצמה לשנות מעת לעת וללא מתן הודעה מראש על שעות פעילות המשלוחים. זמן הגעה משוער של המשלוח, יינתן בהתאם לכל הזמנה, אולם בכל מקרה החברה מסירה כל אחריות בנוגע לאיחור באספקת המשלוח בשל נסיבות שאינן תחת שליטתה על כל המשתמע מכך.     

בעת ביצוע ההזמנה, יוכל המשתמש לבחור בין איסוף עצמי של המוצר המוזמן, לבין משלוח המוצר אליו (בכפוף לאזורים אליהם מבצעת החברה משלוחים, כמפורט להלן).

ביצוע הזמנות דרך האתר יעשה באמצעות כרטיס אשראי בתוקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל, כמפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה, או באמצעות חברה המספקת שירותי סליקה באינטרנט (כל אחד מהם להלן: "המסלקה"), והיא כפופה לתנאי השימוש ודרישות האישור של המסלקה.

ככל והמשתמש אינו מעוניין להזין את פרטי כרטיס אשראי באתר או להשתמש בשירותי המסלקה, ניתן להתקשר אל אחד מסניפי החברה ולבצע את הזמנה טלפונית.

תנאי מוקדם לאישור הזמנת מוצר באתר, הינו אימות פרטי כרטיס האשראי שנמסר על ידי המשתמש, וקבלת אישור המסלקה לחיוב הכרטיס. יחד עם זאת החברה רשאית שלא לאשר ו/או למנוע ביצוע של הזמנה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל מקרה כאמור, תיידע על כך את המשתמש בדבר אי אישור ההזמנה או מניעת ביצועה, ותשיב למשתמש כל סכום ששולם על ידו, אם ששולם.

 החברה רשאית לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המשלוח.

המחיר בו יחויב המשתמש בגין ביצוע ההזמנה הינו המחיר כולל מע"מ המופיע באתר בזמן ביצוע ההזמנה, אולם החברה רשאית לשנות את המחירים המופיעים באתר, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי המחיר כאמור לא יחול על הזמנות אשר בוצעו ונקלטו בחברה טרם השינוי, גם אם טרם סופקו למשתמש.

בהתאם להוראות הדין, הואיל ומדובר במוצרים שהינם פסידים, אין המשתמש רשאי לבטל את ההזמנה אשר ביצע דרך האתר וכל ביטול שייעשה על ידי המשתמש הינו על אחריותו בלבד.

במקרה בו המוצר שהוזמן היה פגום בעת קבלתו, ייעשה כל מאמץ להחליף את המוצר במוצר תקין. ואם יבחר המשתמש לבטל את העסקה במקרה זה, החברה תאסוף את המוצר מהמקום בו נמסרו למשתמש, וכספו יושב לו במלואו, ללא דמי ביטול.

קניין רוחני:

האתר ותוכנו, עיצוב האתר, תמונות המוצרים, הטקסטים, זכויות היוצרים, סימני המסחר, התוכנה וכל חומר אחר המופיע באתר שייכים לחברה ו/או מי מטעמה, והם מוגנים על פי דיני מדינת ישראל והדין הבינלאומי.

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשנות, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי בכל דרך שהיא כל חומר המופיע באתר בין במישרין בין בעקיפין, בין באופן מלא ובין באופן חלקי וכי  אין באתר (במפורש או במשתמע), משום מתן רישיון או זיכיון או זכות שימוש בכל המופיע בו, לרבות (ולא רק) סימני המסחר, תמונות, טקסטים וכל המוצג בו, ללא הסכמה של החברה או צד שלישי ככל והוא הבעלים של הזכויות, מראש ובכתב.

ברירת דין ומקום שיפוט:

 על תנאי שימוש יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב - יפו.

פרטי החברה:

 כל הודעה לחברה בקשר עם תנאי השימוש תעשה אליה בפרטים שלהלן:

טל בייגלס בע"מ, רחוב קרליבך 41 תל-אביב, טלפון: 03-5610564  פקס: 03-5613312  

דוא"ל: tal_bagels@walla.com

התפריט שלנו
התרשמו ממגוון ומאיכות המוצרים של טל בייגלס. הכינו לעצמכם ארוחה ואנו נשלח לכם אותה הביתה במהירות!
למידע נוסף
השאירו כאן את פרטיכם, ונציגנו ישובו אליכם בהקדם עם מענה מקצועי ויעיל
בואו לטעום

טל בייגלס - קרליבך 41, תל אביב | טל: 03-5610564 | משלוחים |